رشد سایت در گوگل (SEO)

سئو خارجی وب سایت

افزایش 500 ورودی روزانه

مدت پروژه 6 الی 12 ماه
رشد تضمینی 10 کلمه کلیدی به انتخاب سئوکار

افزایش 1000 ورودی روزانه

مدت پروژه 6 الی 12 ماه
رشد تضمینی 20 کلمه کلیدی به انتخاب سئوکار
رشد تضمینی یک کلمه کلیدی کم رقابت به انتخاب مشتری

افزایش 2000 ورودی روزانه

مدت پروژه 6 الی 12 ماه
رشد تضمینی 40 کلمه کلیدی به انتخاب سئوکار
رشد تضمینی 2 کلمه کلیدی کم رقابت به انتخاب مشتری
رشد تضمینی یک کلمه کلیدی رقابتی به انتخاب مشتری

افزایش 5000 ورودی روزانه

مدت پروژه 6 الی 16 ماه
رشد تضمینی 100 کلمه کلیدی به انتخاب سئوکار
رشد تضمینی 5 کلمه کلیدی کم رقابت به انتخاب مشتری
رشد تضمینی 2 کلمه کلیدی رقابتی به انتخاب مشتری